آذر ۱۳۹۸
یادداشت سردبیر

پاریس: منبع الهام ایرانیان

«تهران بیریو»ی جدید بستری است که هدف آن کاوشی عمیق درباره‌ی ایران و طیف وسیعی از مقوله‌های مرتبط با آن است. ما از انتشار اخبار روزانه به سمت مدلی عمیق‌تر برای آشکار کردن فرهنگ و عملکرد درونی فرهنگ ایرانی حرکت کرده‌ایم. در انجام این کار،