فروردین ۱۴۰۰
Deconstructing ‘Independent Media’ in the Islamic Republi

کدام «روزنامه‌نگاریِ مستقل»؟

نبود روزنامه‌نگاری مستقل در ایران تنها به دلیل سانسور و کمبود آزادی نیست. وابستگی‌های سیاسی صاحبان و مدیران مسئول روزنامه‌های به ظاهر مستقل روایت آنها را از اخبار به روایت رسمی دولتی نزدیک می‌کند.

قواعد بازى را كه مى نويسد؟

تا زمانى كه سطح خواسته هاى جنبش را حكومت ايران تعيين مى كند و براى منتقدين خويش «خط قرمز» مى گذارد اميد چندانی به تغيير نبايد داشت.