Deconstructing ‘Independent Media’ in the Islamic Republi

کدام «روزنامه‌نگاریِ مستقل»؟

نبود روزنامه‌نگاری مستقل در ایران تنها به دلیل سانسور و کمبود آزادی نیست. وابستگی‌های سیاسی صاحبان و مدیران مسئول روزنامه‌های به ظاهر مستقل روایت آنها را از اخبار به روایت رسمی دولتی نزدیک می‌کند.