آرمان ملی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین عبداللهی

روزنامه آرمان ملی در تاریخ  ۱۳۹۶  به دنبال لغو روزنامه آرمان امروز که از سال ۱۳۸۸ منتشر می‌شد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتشارش را با همان گروه و با صاحب امتیازی حسین عبداللهی آغاز کرد. حسین عبداللهی از افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی بود و در سال ۱۳۹۳ از سوی او به سمت مشاور ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. روزنامه آرمان  به این ترتیب همواره از حامیان هاشمی رفسنجانی بود. «آرمان امروز» و به تبع آن آرمان ملی روزنامه‌ای اصلاح طلبانه بود که در اوایل انتشار سعی داشت کمتر سیاسی باشد و به جنبه‌های عمومی زندگی توجه بیشتری کند. اما به گاه تشدید رقابت‌های سیاسی بویژه به وقت انتخابات ریاست جمهوری مواضع جدی سیاسی در حمایت از کاندیدای اصلاح طلبان به روزنامه ای سیاسی تبدیل می‌شد.  دو روزنامه آرمان  امروز و ملی به ویژه پس از انتخابات سال ۹۲ که موجب روی کار آمدن روحانی شد تشویق شد  تا بیشتر سیاسی باشد اما در حال حاضر و پس از انتخاب رییسی همه روزنامه‌های اصلاح طلب به اصطلاح چراغ خاموش حرکت می کنند و گاه و بیگاه از رئیسی هم تمجید می‌کنند. 

 شمارگان آرمان ملی به گزارش انصاف نیوز ۶۰۰۰ نسخه در روز است که نیمی از آن برگشت می‌خورد.