ابرار اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد صفی زاده

 ابرار اقتصادی پس از یک دهه فعالیت روزنامه ابرار و در سال ۱۳۷۳ به راه افتاد و دومین روزنامه اقتصادی در ایران و یکی از موفق ترین این روزنامه‌ها به شمار می رود. هر چند با آمدن روزنامه های جدید و تازه نفس به تدریج ستاره ابرار اقتصادی رو به افول گذاشت اما ابرار اقتصادی الگوی بسیاری از روزنامه‌های اقتصادی گردید که در دهه ۸۰ بتدریج  تاسیس شدند.  

 ابرار اقتصادی اولین روزنامه ای بود که صفحات تخصصی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی مانند بانک و بیمه، مسکن و … را آغاز کرد و به موضوعات پرداخته شده در روزنامه نظم بخشید. پیشنهاد دهنده این طرح ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه آسیا بود که انتشار روزنامه ابرار اقتصادی  با او به عنوان سردبیر آغاز شد. 

 با این همه ابرار بعد از یک دهه با رقبای زیادی از جمله  آسیا که سردبیر حالا دیگر سابق ابرار آن را تاسیس کرده بود. تیغ سانسور و نیز شیوه جدید روزنامه نگاری اقتصادی که پیوسته جریان آمدن آگهی ها را به روزنامه باید در نظر می‌داشت یا اساسا برای آگهی‌ها مطلب بنویسد از کیفیت و تاثیر ابرار هم کاست. ابرار اقتصادی هنوز از لحاظ پوشش اخبار اقتصادی دقیق عمل می‌کند و همه اخبار را پوشش می‌دهد اما خبری از تحلیل کارشناسی و تولید خبر نیست و همان اخباری بازنشر می‌شود که خبرگزاری ها تولید می‌کنند. 

 از شمارگان ابرار اقتصادی اطلاعی در دست نیست. صفی زاده در سال ۹۱ در مصاحبه‌ای شمارگان ابرار اقتصادی را ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه اعلام کرده است که بعید است هنوز همان شمارگان برقرار باشد.