جهان اقتصاد

صاحب امتیاز: موسسه رسانه گستر

مدیر مسئول:  سعید تقی پور

روزنامه جهان اقتصاد در سال ۱۳۷۱ با صاحب امتیازی سعید تقی پور تاسیس شد و اولین روزنامه اقتصادی ایران به شمار می‌رود. جهان اقتصاد روزنامه ای سیاه و سفید و به مسایل اقتصادی بدون صفحات تفکیک شده برای هر حوزه اقتصادی می پرداخت. اما بتدریج پس از آنکه ابرار اقتصادی تقسیم بندی حوزه های اقتصادی را باب کرد، جهان صنعت هم آن شیوه را پی گرفت.  با اینکه جهان اقتصاد خود روزنامه تاثیر گذار و جریان سازی نبود اما پایه گذار ایجاد روزنامه نگاری اقتصادی  به شمار می رود و نسلی از روزنامه نگاران اقتصادی نویس را تربیت کرد.  با اینهمه این ابرار اقتصادی و سپس آسیا  بود که توجه سرمایه گذاران مطبوعات را به روزنامه نگاری اقتصادی به عنوان صنعتی پولساز جلب کرد.

 جهت گیری سیاسی جهان اقتصاد اصلاح طلبانه است و به همین دلیل در دوره دولت روحانی به حمایت از دولت پرداخت اما به طور کلی روزنامه های اقتصادی برای تداوم کار و بقا سعی می‌کنند از گرایش های سیاسی دور بمانند.  جهان اقتصاد روزنامه موثر و برجسته ای نیست و در ۸ صفحه منتشر می‌شود.  از شمارگان روزنامه هم اطلاعی در دست نیست.