رسالت

صاحب امتیاز: بنیاد رسالت

مدیر مسئول: محسن پیرهادی

روزنامه رسالت یک روزنامه سیاسی راست‌گرا و قدیمی در جمهوری اسلامی  است که در سال ۱۳۶۴ به راه افتاد. موسسانش به این قصد روزنامه را به راه انداختند تا دیدگاههای خود که مخالف نظرات و سیاست های دولت چپگرای میرحسین موسوی بود را منتشر کنند. رسالت در آغاز روزنامه عصر و به شکل سیاه و سفید منتشر می‌شد.  صاحب امتیاز آن احمد آذری قمی، روحانی که اختلافاتش با سیدعلی خامنه‌ای موجب حصر خانگی‌ اش شد، بود.

    رسالت از آغاز نشریه سیاسی و پس از رفتن آذری قمی نشریه جناحی( حزب موتلفه) بود که از حمله به رقبای سیاسی و جناحی خود ابایی نداشت و روزنامه ای تندرو بود. این روزنامه به شکل سیاه و سفید منتشر می شد و روزنامه عبوس و بدشکلی بود و مخاطبان آن طیف خاصی از جامعه بودند.  بعد از رفتن آذری قمی، مرتضی نبوی  از چهره‌های شناخته شده اصولگراها به مدیرمسئولی رسالت انتخاب و تا سال ۹۷ در این سمت بود.  همچنین علی اکبر پرورش از چهره‌های حزب موتلفه  و اعضای سابق انجمن حجتیه بود، مدتی سردبیری رسالت را بر عهده داشت.  نویسندگان تندرویی مانند کاظم انبارلویی از سایر اعضای موتلفه است که سردبیری رسالت را به مدت دو دهه برعهده داشته است. رسالت روزنامه کم تیراژی است و  حدود ۱۰۰۰ نسخه منتشر می شود.