شهروند

صاحب امتیاز: جمعیت هلال احمر ایران

مدیر مسئول: اسماعیل رمضانی

روزنامه دولتی و ارگان جمعیت هلال احمر است و در نتیجه صاحب امتیاز آن هم همین سازمان است. شهروند در سال ۱۳۹۱ و در زمان دولت دوم احمدی نژاد به راه افتاد و اولین مدیر مسئول آن عبدالرضا داوری بود که  توسط ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر به این سمت منصوب شد. این روزنامه قرار بود تا وظایف هلال احمر را برای مردم تشریح و مطالبی در ارتباط با حوزه کار هلال احمر تولید کند. شهروند تنها روزنامه ‌ای است  که توسط اصولگرایان تاسیس شد و اصلاح طلبان پس از روی به قدرت رسیدن روحانی ۸ سال اداره آن را به دست گرفتند. محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر در دولت روحانی عبدالرسول وصال را به سرپرستی روزنامه منصوب کرد و وصال نیز کسری نوری روزنامه نگار اصلاح طلب را به سردبیری شهروند منصوب کرد. نوری تقریبا بسیاری از نیروهای تحریریه روزنامه اصلاح طلب بهار که توقیف و تعطیل شده بود به روزنامه شهروند انتقال داد و با آنها انتشار شهروند را آغاز کرد. شهروند به عنوان روزنامه سازمانی تمرکزش را  بر مسایل اجتماعی  گذاشته بود و گزارش‌های مهم و موثری مانند گزارش گورخواب ها و کولبرها را منتشر کرد. اما به تدریج از کیفیت  روزنامه  کاسته شد. 

 شهروند با تغییر دولت دوباره به اردوگاه اصولگرایان بازگشت. شمارگان شهروند را بین ۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰ نسخه در روز است.