مردم‌سالاری

صاحب امتیاز: حزب مردم سالاری

مدیر مسئول: مصطفی کواکبیان

مردم‌سالاری،  روزنامه سیاسی است که حزب مردم‌سالاری که حزبی اصلاح طلبانه است آن را منتشر می‌کند. انتشار این روزنامه از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است. مدیر مسئول آن مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب است که نماینده دوره هشتم مجلس از سمنان و دوره دهم از تهران بوده است. حزب مردم‌سالاری و کواکبیان که گروهی از اصلاح‌طلبان هستند، دیدگاههای سیاسی متمایز و روشنی از سایر اصلاح‌طلبان ندارند اما از سایر گروه‌های اصلاح‌طلب مانند کارگزاران یا مشارکت کم نام و نشان‌تر هستند و نتوانسته اند  اقبال و توجه گروه بزرگی از مردم را جلب نماید.  

روزنامه مردم‌سالاری هم هر چند خود را مکلف و متعهد به شفافیت و مردم‌سالاری می‌داند اما روزنامه‌ی ساده‌‌ای است که به نظر نمی رسد توان و ظرفیت ریسک داشته باشد و بخواهد بیشتر از حد و مرزی که تعیین شده است، شفافیت در اطلاع رسانی ، چنانکه در معرفی خود در روزنامه نوشته ‌اند، داشته باشد. به همین دلیل اخباری که پوشش می‌دهد، اخبار خبرگزاری‌ها یعنی اخبار مجاز و گاه انتقادات با ملاحظه و بهداشتی است. 

روزنامه مردم‌سالاری بنا به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد  که بر مبنای خوداظهاری روزنامه‌ها تنظیم شده است، حدود ۳۰۰۰ نسخه منتشر می‌شود اما انصاف نیوز در گزارشی دیگر شمارگان این روزنامه را ۱۵۰۰ نسخه اعلام کرده است.