نامه نیوز

صاحب امتیاز: علی پورمحمدی

 نامه نیوز پایگاه خبری است که گفته می‌شود نزدیک به  یکی از امنیتی ترین مردان نظام جمهوری اسلامی یعنی مصطفی پورمحمدی است. پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی در چهارسال اول، وزیر کشور احمدی نژاد و از همه مهمتر یکی از اعضای گروهی بود که  فتوای خمینی را در مورد اعدام  زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به اجرا گذاشتند. نامه نیوز کار خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است و پایگاه خبری اصولگرایانه است و مسایل داخلی و سیاست خارجی را در چارچوب اصولگرایانه مطرح و تحلیل می‌کند اما بر خلاف رسانه‌های سیاسی اصولگراها سعی دارد  با پوشش اخبار و اتفاقات متنوع،  پایگاه را از حالت خشک حزبی ، سیاسی خارج  نماید و شکل عادی رسانه ای به آن بدهد. اما نام پورمحمدی در ایران چنان آغشته به مسائل امنیتی- اطلاعاتی و مخوف است  که آراستن ظاهر پایگاه خبری  دردی را دوا نکند و تصویر امنیتی- اطلاعاتی پورمحمدی بر پایگاه خبری هم سایه افکند.

نامه نیوز پایگاه خبر رسانی شناخته شده و معروفی از حیث اهمیت فعالیت رسانه ایش نیست بلکه آنگاه که توجه می‌گیرد و اخبارش در سایر رسانه‌ها بازنشر یا نقل می‌شود به دلیل اخبار محفلی است که تصور می رود از پورمحمدی گرفته باشد مثل این خبر، با این همه  در این موارد هم محتاط رفتار کرده  است.