کیهان

صاحب امتیاز: موسسه کیهان

مدیر مسئول: حسین شریعتمداری

کیهان یکی از مهمترین روزنامه‌های ایران در قبل و پس از انقلاب است. کیهان پس از اطلاعات قدیمی ترین روزنامه  سراسری ایران است که انتشار آن از سال ۱۳۲۳ آغاز شده است. بنیانگذاران آن عبدالرحمن فرامرزی و مصطفی مصباح زاده بودند که تا انقلاب آن را اداره می کردند و توانسته بودند کیهان را به روزنامه‌ای پیشرو تبدیل کنند تا از رقیب قدیمی اش « اطلاعات» پیشی بگیرد. شمارگان کیهان قبل از انقلاب به  یک میلیون نسخه در روز رسیده بود که در میان روزنامه‌های ایران یک رکورد به شمار می رود. 

  اهمیت کیهان در سالهای اول پس از انقلاب  به واسطه ساختار درست و حسابی اش بود که باعث میشد نیاز تبلیغاتی نظام جدید را جوابگو باشد، اما به تدریج و  از دهه دوم پس از انقلاب،  کیهان کارکرد امنیتی در فضای سیاسی جامعه  پیدا کرد و این زمانی بود که سیدعلی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی اختیارات خمینی را تحویل گرفت که از جمله آنها تعیین مدیر مسئول روزنامه کیهان بود و این کار را در سال ۱۳۷۲ با نصب  حسین شریعتمداری   به عنوان مدیر مسئول  کیهان انجام داد که نمونه اصلی یک روزنامه نگار- بازجو است.  از آن پس کیهان به روزنامه‌ای امنیتی – اطلاعاتی تبدیل شد که هرگاه قرار بود کسی دستگیر یا زندانی شود، کیهان از مدتی قبل حمله به او را آغاز می کرد.   یکی از معروف‌ترین این پروژه ها  ستون نیمه پنهان ماه  در سال ۱۳۷۲ که  حسن شایانفر و حسین شریعتمداری اعترافات و بازجویی‌های زندانیان سیاسی را منتشر می کردند و به این ترتیب بسیاری از روشنفکران را تحت فشار گذاشتند. در جامعه ایران مطالب کیهان به معنای موضع رهبر و سیاست نظام برداشت می‌شود.

شمارگان کیهان حدود ۴۷۰۰ نسخه در روز است.