اصول اخلاقی خبرنگاری

احترام به حقیقت و حق مردم به دریافت حقایق اولین وظیفه روزنامه نگار است.

در تلاش برای انجام این وظیفه روزنامه نگار باید همیشه از اصل آزادی در جمع آوری و انتشار صادقانه اخبار و حق نظردهی منصفانه و انتقاد دفاع کند.

خبرنگار باید تنها با توجه به واقعیت هایی که منبع آنها را می داند گزارش کند. روزنامه نگار جلوی بیان اطلاعات ضروری را نمی گیرد و مدارک را جعل نمی کند.

خبرنگار تنها باید از روش های منصفانه برای کسب خبر، عکس و اسناد استفاده کند. خبرنگار باید تمام تلاش خود را برای تصحیح هر گونه اطلاعات منتشر شده که بعدها نادرستی آن معلوم شده است انجام دهد.

خبرنگار باید پنهانکاری حرفه ای را در مورد منبع اطلاعاتی که اطلاعاتش را بر پایه اعتماد به این داده است که نامش محفوظ بماند رعایت کند.

خبرنگار باید از خطر تبعیض به وسیله رسانه ها آگاه باشد و از تسهیل تبعیض هایی چون تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، و نیز پیشینه های ملی یا اجتماعی جلوگیری کند.

خبرنگار باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

  • سرقت ادبی؛
  • تخریب عمدی چهره افراد؛
  • بهتان و بدنام کردن، افترا، هتک حرمت، و اتهامات بی اساس؛
  • پذیرش رشوه به هر شکل به قصد انتشار یا عدم انتشار مطلب.

روزنامه نگارانی که می خواهند شایسته ی این عنوان باشند باید احترام به اصولی را که در بالا ذکر شد وظیفه ی خود بدانند. در چارچوب قوانین عمومی هر کشور روزنامه نگاران بایستی در امور حرفه ای فقط صلاحیت همکاران خود را به رسمیت بشناسند تا هر نوع دخالت دولت ها و دیگران را رد کند.