تحکیم ارزش های دمکراتیک

اگر مطلبی در اخبار در تناقض با ارزش های دموکراتیک است و رفتارهای تبعیض آمیز و غیرانسانی بهتر است در متن به آن اشاره شود. مثلا اگر تصمیمات شورای نگهبان در مورد خاصی با ارزش های دمکراتیک ناسازگار است یا اگر حتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی یا قوانین مدنی ایران تناقض دارد توضیح کوتاهی لازم است که به این تناقضات اشاره کند. اگر در خبری ابراز نظر فرمانده سپاه در مورد حضور آمریکا در عراق آمده است باید به این نکته نیز اشاره شود که این عمل او در تناقض با تفکیک قوا و دخالت فرماندهان نظامی در سیاست خارجی کشور است و چنین ابراز نظری با عرف بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. یا مثلا اگر خبری مربوط به آفتابه بستن به گردن متهمین و گرداندن آنها در خیابان است بایستی به تناقض این کار با قوانین کیفری ایران (مجازات متهمین پیش از رفتن به دادگاه) و عهدنامه های بین المللی که ایران متعهد به انجام آنها شده است (مثل عهدنامه های منع شکنجه) اشاره شود.